Home / Bài Viết / Định tuyến ip local đến wan mặc định trên Mikrotik

Định tuyến ip local đến wan mặc định trên Mikrotik

Định tuyến ip local đến wan mặc định trên Mikrotik
Định tuyến ip lan đến wan mặc định trên Mikrotik

/ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=go_GW1 passthrough=no src-address=LAN-IP-Address192.168.1.244

/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan??? distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=go_GW1

About vongabau

Kiểm Tra

Máy Tính Làm Modem PC Router Sử Dụng Router OS

Hướng dẫn Cài đặt bootrom, game server NxD, PC Modem Mikrotik, ikuai8, pfsense … Khắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0937730030