Home / Bài Viết

Bài Viết

Định tuyến ip local đến wan mặc định trên Mikrotik

Định tuyến ip local đến wan mặc định trên MikrotikĐịnh tuyến ip lan đến wan mặc định trên Mikrotik /ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=go_GW1 passthrough=no src-address=LAN-IP-Address192.168.1.244 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan??? distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=go_GW1

Tiếp »

Các kiểu cân bằng tải mikrotik

– Kiểu 1 : Chỉ cân bằng tải, không gộp băng thông /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt1 \new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt2 \new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt1 new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt2 new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no dst-address-type=!local in-interface=LAN …

Tiếp »

Các Kiểu Load Balancing Mikrotik

– Kiểu 1 : Chỉ cân bằng tải, không gộp băng thông /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt1 \new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt2 \new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt1 new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt2 new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no dst-address-type=!local in-interface=LAN …

Tiếp »

0937730030