Home / Khuyến Mãi

Khuyến Mãi

Các kiểu cân bằng tải mikrotik

– Kiểu 1 : Chỉ cân bằng tải, không gộp băng thông /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt1 \new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt2 \new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt1 new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt2 new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no dst-address-type=!local in-interface=LAN …

Tiếp »

Các Kiểu Load Balancing Mikrotik

– Kiểu 1 : Chỉ cân bằng tải, không gộp băng thông /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt1 \new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt2 \new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt1 new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt2 new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no dst-address-type=!local in-interface=LAN …

Tiếp »

0937730030